Dagvårdsavgifter

Suomeksi

I daghemmen och familjedagvården uppbärs en vårdavgift som bestäms enligt familjens storlek och inkomster. Över dagvårdsbehovet görs ett skriftligt vårdtidsavtal där vårddagarnas längd och antalet vårddagar per månad bestäms.

Dagvårdsavgifter inom småbarnspedagogiken

svenskspråkig avgiftsräknare

Vårdtidsavtal

Vårdtidsavtal för förskolebarn

På frågor som gäller dagvårdsavgifter svarar:

Sekreterare
Irene Lönnqvist
irene.lonnqvist@sibbo.fi
tfn. 050 439 8778

OBS!
Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Faställande av dagvårdsavgiften
Heldagsvård

1.8.2018-31.7.2020 är den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens yngsta barn 289 euro.

Den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik för samma familjs näst yngsta barn är 50 % av det yngre syskonets avgift.

För varje följande barn är avgiften 20 % av den månadsavgift som uppbärs för det yngsta barnets heldagsvård.

Den lägsta barnspecifika månadsavgiften som uppbärs är 27 euro.

Familjens storlek

Minimibruttoinkomst €/mån.
fr.o.m. 1.8.2018

Avgiftsprocent %
fr.o.m. 1.8.2018

Bruttoinkomstgräns för den högsta avgiften €/mån.
fr.o.m. 1.8.2018

2

2 102

10,7

4 802

3

2 713

10,7

5 413

4

3 080

10,7

5 780

5

3 447

10,7

6 147

6

3 813

10,7

6 513

 

 

 

 

 

 

 

 

(Inkomstgränsen enligt tabellen avdras från familjens bruttoinkomster. Slutsumman multipliceras med procenttalet i tabellen. Resultatet anger avgiften för barnets småbarnspedagogik i euro.)

Om familjens storlek är större än 6, höjs den inkomst enligt vilken dagvårdsavgiften bestäms med 142 euro för varje följande av familjens minderåriga barn.

Fr.o.m. 1.8.2020 är den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens yngsta barn 288 euro. Dessutom ändras inkomstgränserna, men avgiftsprocenten förblir samma 10,7%:

Familjens storlekMinimibruttoinkomst €/mån.
fr.o.m. 1.8.2020
Avgiftsprocent %
fr.o.m. 1.8.2020
Bruttoinkomstgräns för den högsta avgiften €/mån.
fr.o.m. 1.8.2020

2

2 13610,74 823

3

2 75610,75 443

4

3 12910,75 816

5

3 50210,76 189

6

3 87410,76 561

 

 • för heldagsvård över 7 timmar tas full heldagsavgift (100 %) ut.
 • för heldagsvård över 5 timmar och högst 7 timmar tas 80 % av heldagsavgiften ut.
 • för halvdagsvård under 5 timmar tas 60 % av heldagsavgiften ut.
Halvdagsvård

Avgiften för halvdagsvård (=högst 5 timmar / dag) är 60 % av avgiften för heldagsvård.

Tillfällig vård

Avgiften för tillfällig heldagsvård är 25,90 euro/dag.

Förskoleundervisning

För förskoleelever (6-åringar, barn med skoluppskov och barn med förlängd läroplikt) är förskolan avgiftsfri.
Förskoleundervisning ges 4 timmar per dag under skoldagarna.
Avgifter för dagvård som kompletterar förskoleundervisningen

 • Heldagsvård över 9 timmar (förskola 4 timmar+över 5 timmar dagvård ) 80 % dagvårdsavgift
 • Halvdagsvård 7-9 timmar/dag (förskola 4 timmar+3-5 timmar dagvård) 65 % dagvårdsavgift
 • Halvdagsvård högst 7 timmar/dag (förskola 4 timmar+ högst 3 timmar dagvård) 45 % dagvårdsavgift
 • Endast förskola, 4 timmar, avgiftsfri
Uppbärande av dagvårdsavgift

Avgiften uppbärs månatligen i efterskott och den förfaller till betalning i slutet av månaden. Betalningen sker genom en faktura som skickas hem eller genom e-faktura. På försenade betalningar uppbärs en dröjsmålsränta och för varje påminnelsebrev en avgift på 5 euro.
Dagvårdsavgifterna kan utsökas utan särskild dom.
Vid betalningssvårigheter går det bra att kontakta faktureringssekreteraren.

Fakturering av annullerad/outnyttjad dagvårdsplats

För en beviljad dagvårdsplats som inte har tagits emot eller inte annullerats senast två veckor före den dag då vården skulle ha inletts tas hälften av månadsavgiften ut.

Fastställande av dagvårdsavgift

Månadsavgiften uppbärs för 11 kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7). Den avgiftsfria månaden är juli förutsatt att vården har inletts före den 1 september föregående år.

Dagvårdavgifter för barn i skiftesvård

Vid fastställande av avgifter för skiftesdagvård beräknas vårddagarna enligt följande timmar och klockslag.

Om barnet är i dagvård:

1. mellan kl. 6.30-17.30, en vårddag
2. efter kl. 17.30 och vården räckt över tio timmar, en dag
3. mellan kl. 22.00-6.30, en dag
4. om vården räckt 24 timmar i ett sträck, två vårddagar
5. över 24 timmar i ett sträck, tre vårddagar

Familjens storlek

Till familjens storlek räknas antalet vuxna som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor tillsammans med dem i samma hushåll.

Inkomster som utgör grund för fastställandet av dagvårdsavgiften

Inkomstutredning för beslut om dagvårdsavgift

Som inkomster beaktas

 • skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster)
 • skattefria inkomster
 • underhållsstöd och underhållsbidrag för barnet och barnets syskon som är i dagvård.
Som inkomster beaktas inte
 • barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring
 • militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, stipendier som betalas på grund av studier och andra motsvarande understöd
 • ersättningar för kostnaderna för familjevård, stöd för hemvård av barn, vårdbidrag för pensionstagare
 • sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning och ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
Som avdrag från inkomsterna beaktas

betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning.

Fastställande/justering av dagvårdsavgiften

Dagvårdsavgiften fastställs tillsvidare på basen av företedda verifikat. Dagvårdsavgiften kan justeras om

 • familjens inkomster väsentligt ändras
 • familjens storlek ändras
 • gällande stadganden eller besluten förändras.

Dagvårdsavgiften justeras från början av den månad ändringsansökan har lämnats in. Familjen skall skriftligt (med bilagor) meddela dagvårdsenheten/dagvårdsfaktureringen om ändringar i familjens inkomster och storlek, adress- och namnändringar samt om ändring av de överenskomna vårddagarna.

Om avgiften har fastställts på basis av felaktiga uppgifter från kunden eller dennes representant kan den justeras retroaktivt för högst ett år.

Om familjen inte anmäler sina inkomster inom tre veckor efter det att barnet har börjat i dagvård tas den högsta dagvårdsutgiften ut, dvs. 289 euro/månad, för det första barnet.

Frånvarons inverkan på dagvårdsavgiften

Regelbunden frånvaro och dess inverkan på dagvvårdsavgiften

Meddelande av vårdtider i eSmåbarnspedagogik-portalen

Nedsättning utan ansökan:

 • När barnet på grund av egen och/eller ett sådant syskons sjukdom som är i dagvård är borta från dagvården över 10 dagar (minst 11 verksamhetsdagar) under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.
 • När barnet på grund av sjukdom är borta hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift.
 • När barnet av någon annan orsak än på grund av sjukdom är borta från vården en hel kalendermånad uppbärs halv månadsavgift.

När barnet på grund av sjukdom utan avbrott är borta från dagvården över 10 dagar under en kalendermånad skall ett intyg av en läkare eller hälsovårdare lämnas till daghemsföreståndaren.

Avgiftsfri månad

Juli är avgiftsfri månad förutsatt att vården har inletts före den 1 september föregående år. En familj som flyttar till Sibbo skall meddela om barnet har varit i kommunal dagvård i en annan kommun/stad under verksamhetsåret.

Vårdförhållandets början och slut

Uppsägning av dagvårdsplatsen

När vårdförhållandet börjar eller upphör mitt i en kalendermånad används dagsavgiften som avgiftsgrund (= månadsavgiften dividerad med 20) Exempel: 289 €:20 = 14,50€. Dagvårdsplatsen bör sägas skriftligt upp före sista vårddagen.Faktureringen upphör vid uppsägningsdatumet.

Bekantning med dagvårdsplatsen

Vi hoppas att barnet bekantar sig med den blivande vårdplatsen tillsammans med vårdnadshavaren före vårdförhållandet börjar. Barnet kan stanna på den blivande vårdplatsen först efter att vårdförhållandet har börjat, då försäkringarna är i kraft.

Senast ändrat 04.03.2020