< Kungörelser
12.03.2018

Anmälan gällande tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Söderkulla, Fröken Miilisväg 6, Terrawise Oy

Följande anmälan är anhängig i Sibbo kommuns miljövårdsenhet:

TerraWise Oy har 2.3.2018 lämnat in en i 118 § i miljöskyddslagen avsedd anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar speciellt störande buller och skakningar på grund av schaktning på fastigheten Rno 1:45 på adressen Fröken Miilis väg 6 01150 Söderkulla. Det är frågan om ett schaktningsarbete i samband med utvidgningsarbetet av Sipoonlahden koulu och byggandet av nya passager vid Daghemmet Miili. Det planerade arbetet pågår mellan 2.4.2018 – 31.10.2018. Åtgärder får inte vidtas eller verksamheten inledas förrän det har förflutit 30 dygn eller en i de kommunala miljöskyddsföreskrifterna angiven kortare tid från det att anmälan gjordes. Den myndighet som behandlar anmälan kan dock i sitt beslut med anledning av anmälan tillåta att åtgärder vidtas eller verksamheten inleds vid en tidigare tidpunkt. (Se bifogad karta).

Verksamhetsutövaren har meddelat att verksamheten förorsakar en maximal ljudnivå på 100 dB (A) på 10 meters avstånd. Bullret följs upp organoleptiskt. De närmaste föremålen som drabbas av buller är Sipoonlahden koulu som ligger på 30 m. avstånd samt Daghemmet Miili på 20 m. avstånd.

Sakägande bereds möjlighet att framföra en skriftlig åsikt i ärendet. Åsikten ska inlämnas senast 26.3.2018 kl. 14.00 elektroniskt till adressen miljovard@sibbo.fi eller på papper alternativt avlämnat till Sockengårdens Info (Stora Byvägen 18) eller per post:

Sibbo kommun
Miljövården
PB 7
04131 Sibbo

Anmälningshandlingarna finns framlagda 12.3. - 26.3.2018 i Sockengårdens Info på adressen Stora Byvägen 18, Nickby. Sockengården är öppen mån-tis kl. 8.00–17.00, ons.-tors. kl. 8.00–15.30 och fre. kl. 8.00–14.00.

Tilläggsinformation ges av tf miljövårdsinspektör Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sibbo.fi, tfn 0505487596.


Senast ändrat
16.03.2018