< Kungörelser
18.05.2017

Fullmäktige möte 22.5.2017

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 22 maj 2017 kl. 18.00. Vid sammanträdet behandlas:

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2 Val av protokolljusterare

3 Godkännande av föredragningslistan

4 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016

5 Bokslut 2016

6 Personalrapport för år 2016

7 T7B Detaljplaneändring för Sibbovikens skolcentrum

8 Ändring av grundavtalet för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä från och med 1.6.2017

9 Ändring av grundavtalet för samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland från och med 1.6.2017

10 Ändring av grundavtalet för Samkommunen Helsingforsregionens trafik

11 Motion om att utarbeta en projektplan för byggande av en simhall / Tapio Virtanen m.fl.

12 Motion om att tidigarelägga språkundervisningen / Samlingspartiets fullmäktigegrupp

13 Motion om att iståndsätta gatu- och vägskyltar/ Marja Manninen-Ollberg m.fl.

14 Motion om nolltolerans mot mobbning

15 Kommundirektörens rapport

16 Eventuella övriga ärenden

Protokollet läggs fram på enheten Förvaltningstjänster den 30 maj 2017.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Se här

 

Christel Liljeström

ordförande

 

Sibbo den 18 maj. 2017


Senast ändrat
18.05.2017