Kommunstyrelsens uppgifter

Enligt kommunens förvaltningsstadga har kommunstyrelsen till uppgift att
1) för fullmäktige bereda förslag till centrala målsättningar och strategier för kommunen,
2) leda kommunens verksamhet och förvaltning
3) styra beredningen av budget, ekonomiplan och långsiktsplaner så, att målen kan uppnås med beaktande av tillbudsstående resurser,
4) tillse att samarbetet mellan de olika sektorerna fungerar, samt svara för koordineringen av verksamheten.

 

Kommunstyrelsens sammansättning

Kommunstyrelsen har 11 ledamöter och lika många personliga ersättare. Till ledamöter och ersättare väljs endast fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige. Till ordförande och vice ordföranden väljs endast fullmäktigeledamöter.
Kommunstyrelsens mandatperiod är två år.

Medlemmar (och ersättare) 2015-2016                                                          
Ari Oksanen, SAML, ordförande
(Virpi Karjalainen, SAML)
Kaj Lindqvist, SFP, I viceordförande (Mari Berg, SFP)
Clara Lindqvist, VGS, II viceordförande (Kasper Nyberg, VGS)
Rolf Björkell, SFP (Richard Sundman, SFP)
Thomas Elfgren, SFP (Christer Silén, SFP)
Kicka Lindroos, SFP (Maria Liljeström, SFP)
Anna Abrahamsson, SFP (Stefan Sandström, SFP)
Jari Hursti, Sannf (Kristiina Ovaskainen, Sannf)
Marja Manninen-Ollberg, SAML (Mandi Alaterä, SAML)
Maarit Rope, Politiikasta Iloa (Sami Virpiö, Centern)
Kjell Grönqvist, SDP (Tapio Virtanen, SDP )

Kontaktuppgifter till medlemmarna hittar du här

Kommunstyrelsens vårens mötestidsplan 2017 och protokoll                     

17.1.2017, 31.1.2017, 28.2.2017, 14.3.2017, 28.3.2017, 11.4.2017, 25.4.2017, 9.5.2017 ja 30.5.2017

Kommunstyrelsens protokoll är framlagda på enheten Förvaltningstjänster under Sockengårdens öppettid den åttonde dagen efter sammanträdet.

Som kommunstyrelsens sekreterare fungerar kommunsekreterare Peter Stenvall, tfn 09 2353 6210

 

Senast ändrat 13.02.2017