Fullmäktiges uppgifter

Enligt kommunallagen 13 § ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige skall
1) fatta beslut om de centrala målen för verksamheten och ekonomin,
2) fatta beslut om grunderna för hur förvaltningen skall organiseras,
3) fatta beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänna budgeten,
4) fatta beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som skall tas ut från kommunens tjänster och andra prestationer,
5) fatta beslut om de mål för verksamheten och ekonomin som skall ställas upp för kommunens affärsverk,
6) fatta beslut om ingående av borgensförbindelse och ställande av annan säkerhet för annans skuld,
7) utse ledamöter i kommunens organ om inte något annat stadgas,
8) fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner,
9) utse revisorer,
10) godkänna bokslutet och fatta beslut om ansvarsfrihet, samt
11) fatta beslut om annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser skall besluta om.

Fullmäktiges arbetsordning

Fullmäktiges sammansättning

Fullmäktige i Sibbo består av 43 medlemmar - 27 män och 16 kvinnor. Under fullmäktigeperioden 2013-2016 är följande grupper representerade: SFP (17 ledamöter), Samlingspartiet (9), Sibbo Centern fullmäktigegrupp (4), Vårt gemensamma Sibbo (2), SDP (5), Gröna Förbundet (3), Sannfinländarna (2), Politiikasta Iloa (1).

Fullmäktiges precidium:
Christel Liljeström, ordförande
Heikki Vestman, I viceordförande
Mia Suominen, II viceordförande
Rauno Haapaniemi, III viceordförande

Fullmäktige sammanträder i Wessman-salen i Nickby. Fullmäktiges möten är öppna dvs. kommuninvånarna är välkomna att följa med mötena.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på Internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand.
Se www.mirule.org/Sibbo.

Fullmäktigegruppernas ordföranden

Svenska folkpartiet
Lindqvist Kaj, kaj.lindqvist(at)sibbo.fi

Samlingspartiet
Vestman Heikki, heikki.vestman(at)sibbo.fi

Sibbo Centern fullmäktigegrupp
Rope Timo, timo.rope(at)sibbo.fi

Vårt Gemensamma Sibbo
Nyberg Kasper, kasper.nyberg(at)sibbo.fi

Socialdemokraterna
Virtanen Tapio, tapio.virtanen(at)sibbo.fi

De gröna
Mattila Marketta, marketta.mattila(at)sibbo.fi

Sannfinländarna
Hursti Jari, jari.hursti(at)sibbo.fi

Politiikasta Iloa
Rope Maarit, maarit.rope(at)sibbo.fi

Vårens mötestidsplan 2017

måndagen den 30 januari
måndagen den 13 mars
måndagen den 24 april
måndagen den 13 maj

Fullmäktiges protokoll är framlagt på enheten Förvaltningstjänster under Sockengårdens öppettid den åttonde dagen efter sammanträdet.

Senast ändrat 28.02.2017