Gång och cykling

Sibbo har förbundit sig att öka gång och cykling


I Sibbo har man gjort upp ett Program för främjande av gång och cykling.

Programmet ställer som mål att fram till 2025 även öka gång som färdmedel från en andel på 18 procent till 25 procent. Som mätare används HRT:s mobilitetsundersökning, som utförs vartannat år i samband med trafiksystemarbetet. En rapport om hur programmet för främjande av gång och cykling framskrider ingår i kommunens välfärdsberättelse.

I programmet finns 12 åtgärder, som när de förverkligas gör att vi i Sibbo kan uppnå målen. En av åtgärderna är bl.a. att situationen för gång och cykling beaktas i allt beslutsfattande i kommunen och samtidigt utvecklas planeringen och underhållet av gång- och cykellederna. Dessutom beaktas behoven av cykelparkering i planeringen och byggandet. En cykel och- friluftskarta görs också upp.

Genom att öka gång och cykling fås hälsovinster och man kan till exempel minska risken för dödlighet hos befolkningen i arbetsför ålder. Även Sibboborna vill främja förhållandena för gång och cykling. Detta visade en mobilitetsenkät från 2012, där många upplevde cykling och gång som otrygga rörelsesätt.

År 2016 beviljades Sibbo kommun statsbidrag för mobilitetsstyrning för uppgörande av ett program för främjande av gång och cykling. En sektorsövergripande styrgrupp har deltagit i utformningen av programmet.

 Suomeksi
Riksomfattande jippon

Mera info på Pyöräilykuntien liittos facebook 
Mera info på Pyöräliittos facebook.  

Elcykling

Antalet elcyklar ökar med fart i Europa och även i Finland är tillväxtpotentialen enorm. Att ta sig fram på elcykel är en av de effektivaste metoderna för att göra resandet förnuftigare, dvs. locka folk att sätta sig i sadeln i stället för bakom bilratten.

7 orsaker till att cykla med elcykel:

1. Motvind eller trötthet stör inte

2. Du kan cykla längre sträckor

3. Du tar motluten med ett smil

4. Du behöver inte komma svettig till jobbet

5. Att frakta saker eller barn går smidigt

6. Din kondis höjs då du tar dig fram med muskelkraft

7. Att cykla med elcykel är kul!


Vid den anslutande parkeringen i Söderkulla finns ett fint cykeltak

EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN I SIBBO 16–22.9.2018

Sibbo kommun deltog i den Europeiska trafikantveckan i september 16-22.9.2018. Syftet med Trafikantveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina resval och hur de vardagliga resorna påverkar miljön och samhället. Veckan kulminerar lördagen den 22 september i den traditionella Bilfria dagen. Årets tema handlar om att variera sitt resande ”Mobilitet på många sätt” – ”Mix and Move!".

Under veckan delades reflexer ut till alla barn i kommunens för- och grundskolor samt gymnasiet.

Läs mer om Trafikantveckan i Sibbo: Artikeln "Alla använder reflexer" 21.9.2018

 

 

Senast ändrat 14.01.2019