Delgeneralplan för skärgården och kusten

I Sibbo skärgård och kustområden gäller flera olika generalplaner, varav en del är föråldrade. Målet med planläggningen är att förnya föråldrade planer och klarlägga planläggningssituationen i skärgården och vid kusten. I planen behandlas markanvändningen i skärgården och i ett huvudsakligen ca 200-300 meter brett strandområde. Suomeksi

Syftet med delgeneralplanen är att definiera byggrätten fastighets- och markägarspecifikt inklusive den fasta bosättningens behov, samt områden för fritidsbosättning, turism och näringar.

Stomlägenhetsprincipen är en utgångspunkt i planläggningen. Det betyder att de strandbyggnadsplatsersom har styckats från stomlägenheten efter 1.7.1959 beaktas som en minskande faktor när byggrätten kalkyleras. Planen utarbetas så att markägarna behandlas jämlikt. 

Målet med planeringen av strandområdena är att styra byggandet till lämpliga områden. Man strävar till att inte styra funktioner till sådana områden som har betydande landskaps och naturvärden, utan man värnar om naturvärdena. Områden med naturvärden skall tydligt tas med i generalplanens målsättningar. Även skydds- och rekreationsområden, allmänna behov, exempelvis båtstränder, färdförbindelser och behoven i anslutning till fiske skall beaktas.  

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 13.6.2011 § 69 godkänt Delgeneralplan för skärgården och kusten. Högsta förvaltningsdomstolen har 12.2.2014 förkastat besvären över beslutet.
Delgeneralplan för skärgården och kusten träder i kraft genom kommunstyrelsen kungörelse 20.2.2014.

 

 

Beslutsskede 
 


Fullmäktige har vid sitt möte 13.6.2011 godkänt delgeneralplanen för skärgården och kusten. 
18 besvär över beslutet om delgeneralplanen har inlämnats till Helsingfors förvaltningsdomstol och 10 besvär vidare till högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat alla besvären 12.2.2014. Kungörelsen 20.2.2014.

Kungörelse om godkännande 23.6.2011, pdf  
Plankarta, godkänd, pdf  
Beteckningar och bestämmelser, godkänd, pdf 
Planbeskrivning, godkänd, pdf
Beskrivningens bilagor, pdf 15 Mb  

 

Tidigare skeden
 

 

Planläggningssektionens 6.4.2011 § 47 godkända ändrade planförslag
Planläggningssektionens 6.4.2011 § 47 godkända ändrade planförslag: plankarta 1, pdf   
Planläggningssektionens 6.4.2011 § 47 godkända ändrade planförslag: plankarta 2, pdf   
Planläggningssektionens 6.4.2011 § 47 godkända ändrade planförslag: plankarta 3, pdf     

Planförslaget var framlagt 14.6.2010 – 6.8.2010.
Materialet som pdf-filer 
Kungörelse om framläggandet av planförslaget pdf 
Planförslagets plankarta  (7,2 Mb)
Plankarta förminskning (6,2 Mb)
Planbeskrivning, (9 Mb)
Planbeteckningar  

Bilaga 1, Program för deltagande och bedömning 
Bilaga 2, Viranomaisneuvottelumuistio, endast på finska
Bilaga 3, Markägoförhållanden 
Bilaga 4, Natur- och landskapsobjekt/områden 
Bilaga 5, Byggnadskulturhistoriska objekt/områden 
Bilaga 6 a, Utredning av stomlägenheter och strandlinjebaserade dimensionering 
Bilaga 6 a, Arealbaserade dimensionering 
Bilaga 6 b, Dimensioneringszoner karta 1 A3 
Bilaga 6 b, Dimensioneringszoner, karta 2 A3 
Bilaga 6 b, Arealbaserad dimensionering, modifiering av arealen karta 1 A3 
Bilaga 6 b, Arealbaserad dimensionering, modifiering av arealen karta 2, A3 
Bilaga 6 c, Analys av strandlinjen, karta 1, A3 
Bilaga 6 c, Analys av strandlinjen karta 2, A3 
Bilaga 7 a, Dimensionering av torr mark på fastlandet A3 
Bilaga 7 b, Dimensionering av torr mark, karta 1 A3 
Bilaga 7 b, Dimensionering av torr mark karta 2 
Bilaga 8, Natura tarveharkinta-arvio raportti, endast på finska

Senast ändrat 21.01.2019