Suomeksi

Allmänt om planläggning

Genom att fastställa användningssyftet för olika markområden i generalplaner och detaljplaner skapar man förutsättningar för att utveckla kommunen och bygga upp en bra livsmiljö. Att medverka i planeringen av markanvändningen i hela huvudstadsregionen och landskapet är också en väsentlig del av vårt planläggningsarbete.

Lagstiftning

Markanvändnings- och bygglagen styr planläggningen.  Avsikten med lagen är att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt främja en hållbar utveckling. Målet är också att säkerställa vars och ens möjlighet att delta i beredningen av ärenden, planeringens kvalitet och växelverkan, mångsidig sakkunskap samt öppen information i ärenden som bereds.

Planläggningsöversikt och -program

Utvecklings- och planläggningscentralen bereder planerna i Sibbo kommun. Planläggningsöversikten som publiceras årligen presenterar anhängiga och kommande planprojekt. Planläggningsprogrammet är planläggningens handlingsprogram, där bl.a. planprojektens prioriteringsordning och målinriktade tidsplan preciseras.

Planläggning och påverkan

Planläggningsprocessen är i huvuddrag likadan i alla planer (se Planläggning och påverkan). Under planläggningsprocessens gång kan man ändå från fall till fall använda olika metoder för deltagande och växelverkan.

Planmaterial

På planläggningens webbsidor finns mångsidig information om planerna. Vad vill du veta?

  • Vilken plan är i kraft på en viss tomt t.ex.?
    Du hittar de lagkraftiga planerna i Sibbo geoinformationstjänst. Kartan presenterar också en sammanställning av gällande detaljplaner.
  • Varifrån får jag ett planutdrag?
    • Beställ i första hand planutdraget med den elektroniska beställningsblanketten
    • Vid behov kan du också ta direkt kontakt med Barbro Lindström, tfn. 09 2353 6726, barbro.lindstrom(at)sibbo.fi
Byggförbud

Kommunen kan belägga ett planeringsområde med byggförbud i samband med utarbetandet av general- eller detaljplaner. Avsikten med förbuden är att förhindra sådant byggande som eventuellt kunde vara i konflikt med målen för planeringen under den tid som planeringen av området pågår. Här hittar du byggförbuden som gäller nu.

Styrande av byggandet

Frågor om byggande besvaras av Byggnadstillsyningen.

I Sibbo förutsätter byggande utanför ett detaljplaneområde alltid undantagslov och/eller avgörande av planeringsbehov.Senast ändrat 07.08.2018