Byggnadstillsyn och kontaktuppgifter

Besöksadress fr.o.m  2.5.2017: Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO (Nickby) 
Postadress: Byggnadstillsyn, PB 7, 04131 SIBBO
  

Byggnadstillsynen betjänar sina kunder med tidsbeställning, per e-post och per telefon. Om vi inte har möjlighet att svara, kan du lämna ett ringbud i svararen så ringer vi upp dig så fort vi kan. Du kan också lämna ett ringbud per e-post eller via kommunens Info

Kontaktuppgifter till Byggnadstillsynens personal

Byggnadsinspektörerna och lovhandläggarna nås bäst per telefon må, ons, fre kl. 10–11.

Suomeksi

Rusning hos byggnadstillsynen – bered dig på längre handläggningstider än normalt

Den kraftiga tillväxten i Sibbo kommun innebär att det blir rusning hos byggnadstillsynen gällande lovansökningar och syner. Vid planeringen av ett byggprojekt lönar det sig att beakta att den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar är längre än normalt.

Vi gör vårt bästa med att handlägga tillstånd och utföra syner med en icke fulltalig personalstyrka. Vi beklagar att handläggningstiderna är längre och hoppas att våra kunder visar förståelse för situationen.

I syfte att effektivera vårt arbete och kunna säkerställa god service har vi ändrat våra tjänstetider. Vi betjänar kunder i fortsättningen enligt följande:

– Lovsekreteraren och byggnadstillsynssekreteraren betjänar kunder per telefon och e-post under tjänstetid (kl. 9–15).

– Byggnadsinspektörerna och lovhandläggarna har telefontid må, ons, fre kl. 10.00–11.00; under övriga tider önskar vi att ni kontaktar oss per e-post.

Byggnadstillsynen övervakar byggandet samt den byggda miljön. Byggnadstillsynens uppgift är att skapa en positiv bild av kommunen och en trivsam livsmiljö samt se till att de tekniska byggbestämmelserna följs och att planläggningen genomförs.

Byggnadstillsynen styrs av markanvändnings- och bygglagen (132/1999), markanvändnings- och byggförordningen, Sibbo kommuns byggnadsordning, Finlands byggbestämmelsesamling samt planer och dess bestämmelser. Byggnadstillsynen fungerar som byggnadstillsynsmyndighet under byggnads och miljöutskottet.

Sibbo kommuns byggnadstillsyn har helt övergått till elektronisk lovbehandling, Lupapiste.fi -tjästen.

Elektronisk identifiering krävs för att registrerar sig i Lupapiste.Du identifierar dig endast en gång med dina bankkoder, därefter sker inloggningen med ditt användarnamn och lösenord. Byggnadstillsynen rekommenderar att du registrerar dig i Lupapiste.

Att ta kontakt med byggnadstillsynen i ett tillräckligt tidigt skede ger bästa möjliga förutsättningar för lovsbehandlingen!

Byggnadstillsynstaxor

Taxa för myndighetsuppgifter

Servicetaxa 

Rätt att påbörja byggnadsarbetet och betalning av garanti

 

Aktuellt

Förnyande av byggnadsordningen i Sibbo kommunSenast ändrat 29.03.2018