< Aktuellt
14.03.2019

Inneluftsundersökningarna färdiga i Jokipuiston koulu

Jokipuiston koulu i Sibbo har sedan våren 2018 varit föremål för aktiva inneluftssaneringar och -undersökningar. Saneringarna har framskridit enligt planerna, och arbetet med att undersöka och sanera lokalerna fortsätter aktivt. I samband med inneluftsundersökningarna har man dock uppdagat nya problem, så som mikrober i inneluften i fyra utrymmen. På grund av detta utför man omedelbart ytterligare konstruktionsundersökningar. Resultat på dessa undersökningar färdigställs senare. Mer information fås även i samband med att resultaten på de symptomenkäter som eleverna och personalen svarat på färdigställs.
Källarlokalerna nu torra

Skolans sanering har framskridit enligt planerna. Källarlokalerna har nu torkats och klassrummet för träslöjd, som tidigare var ur bruk, är igen i skick. De senaste konstruktionsproven som man tagit i lokalen visar inte längre några avvikande värden. I klassrummet för träslöjd undersöker man fortfarande varifrån mineralfibrerna härstammar, för gränsvärden för mineralullfibrer överskreds i det kontrollprov som man tog i rummet.

Arbetet för att täppa igen öppna genomföringar mellan källarlokalerna och övre våningen blev färdigt i slutet av år 2018. Vid täthetsprovning med indikatorämnen hittade man dock fortfarande genomföringar och otäta ställen. Detta betyder att tätningsarbetet fortsätter ännu ett tag. I undersökningarna har man också hittat horisontala kanaler ovanför elevernas förvaringsskåp i skolans korridorer. Dessa kanaler ska rengöras och täppas till.

Arbetet utanför den äldre skolbyggnaden påbörjas i maj 2019, när markentreprenören inleder arbetet med att gräva upp marken invid byggnaden. Entreprenaden går ut på att förnya systemet som håller husgrunden torr, det vill säga vattenisolering och dräneringsdiken. Därtill byter man ut den omkringliggande jorden vid husgrunden. Även lutningar på gårdsplanen korrigeras så att vatten leds bort från byggnaden. Arbetet färdigställs sommaren 2019.

För tillfället håller man även på att förnya fastighetsautomationen i skolan. Efter uppdateringen kan man bland annat bättre följa med hur husets uppvärmning och ventilation fungerar. Redan nu har man lyckats med att få ventilationen i den nya sidan fungera bättre. Våren 2019 rengör man ännu ventilationskanalerna och balanserar systemet i byggnaden i fråga.

Inneluftsundersökningar och konstruktionsprov i mellanbjälklaget

För att få en helhetsbild av situationen har man tagit inomhusluftsprov i både skolans gamla och nya del och på varierande ställen i byggnaden. Proven togs i slutet av år 2018 och början av år 2019. Inomhusluften testades i valda lokaler för att avgöra om den innehåller mikrober, mineralfibrer eller VOC-föreningar (lättflyktiga organiska föreningar).

Provresultaten visar att det finns mikrober i inneluften i kopieringsrummet 215 och klassrummet 235, som båda ligger i den gamla skoldelen, samt i skyddsrummet och klassrummet för textilslöjd som är i den nya delen. Närmare konstruktionsundersökningar inleds omedelbart i dessa lokaler. Därtill konstaterades det att referensvärden för enskilda VOC-föreningar överskreds i klassrummen 137, 213 och 235. För att närmare reda ut källorna för dessa VOC-föreningar tar man nu materialprov. Resultaten på både konstruktionsundersökningarna och materialproven färdigställds våren 2019.

I skolans gamla del hittade man inga mineralfibrer i proven med undantag av klassrummet för träslöjd. Tätningsarbetet och reparationerna har således lyckats till denna del. Arbetet med att ta mineralfiberprover i skolans nya del pågår fortfarande. Man får resultat på dessa prov senare i mars 2019.

I den gamla delen har man med hjälp av konstruktionsprov även undersökt bjälklaget mellan första våningen och källaren. Fyllnadsmaterialet i mellanbjälklaget är typiskt för 1930-talet: djupare på botten har man använt organiskt fyllnadsmaterial (torv, bark, lin, övriga naturmaterial samt organiskt byggavfall) som har täckts med tegelskärv och koksslagg. Sammanlagt 18 prov togs från ytskiktet. Två av dessa, prov från klassrummen 128 och 130, visade tecken på skador. Efter detta tog man också prov från det organiska materialet i det djupare skiktet. Sammanlagt fem konstruktionsprov togs. Resultat på dessa prov fås senare i mars 2019. När resultaten har färdigställts drar man riktlinjer för eventuella saneringar och fattar beslut om huruvida det är behövligt att utföra ännu bredare undersökningar. Mellanbjälklagskonstruktionen på andra våningen (bjälklag med dubbla plattor och mellanliggande luftrum) och övre bjälklagets konstruktion kartläggs också under mars månad.

Saneringar och undersökningar utförs aktivt även i fortsättningen

Enheten Lokalitetsförvaltning i kommunen fortsätter med att utföra saneringar och undersökningar i Jokipuiston koulu. Utgångspunkten är att inneluftsfrågorna ska åtgärdas och saneringarna inledas i skolan så snart som möjligt och på ett högklassigt sätt. En närmare bedömning av hur omfattande saneringar behövs är möjlig först när man har tillgång till resultaten från konstruktionsundersökningarna och konstruktionsproven, det vill säga uppskattningsvis i april 2019.

Kommunen ser till att myndigheterna informeras regelbundet om hur saneringsarbetet framskrider och om undersökningarnas resultat. En sektorövergripande inspektion utfördes i skolan 5.2.2019 i samarbete med miljöhälsovården i Borgå. Även regionförvaltningsverket (RFV) utförde en arbetarskyddsinspektion i skolan 24.10.2018.

Den aktör som nu har utfört undersökningar i skolan utarbetar även en separat redogörelse för omständigheterna angående exposition, och en expert inom hälsovården lämnar in sin ställningstagande om den innan utgången av april 2019.

Utöver dessa åtgärder har skolans elever också svarat på en inneluftenkät som utfördes av Institutet för hälsa och välfärd (THL), och personalen har fått svara på en arbetshälsovårdens inneluftenkät under vecka 7. Man uppskattar att få resultat på dessa enkäter under veckorna 11–12.

Närmare uppgifter om utgångspunkten och bakgrunden till det saneringsarbete som nu utförs i Jokipuiston koulu kan läsas i det tidigare pressmeddelandet som publicerades 6.11.2018.


Senast ändrat
14.03.2019
Taggar: skolor