< Aktuellt
13.04.2018

Nya principer för att göra byggandet smidigare i Sibbo

Nya principer för att göra byggandet smidigare i Sibbo
Byggnads- och miljöutskottet godkände vid sitt möte 12.4.2018 nya principer för att bereda avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagsbeslut. Principerna har beretts av en styrgrupp för att göra byggandet smidigare.

Avsikten med principerna är fortfarande att stödja kommunens tillväxtmål även i bya- och glesbygdsområden, att främja en ur den sökandes synvinkel gynnsam tolkning av planbestämmelserna, att göra tillståndsförfarandet smidigare samt att erbjuda kundorienterad rådgivning.

- Vi har igen tagit ett nytt steg mot mera tillåtande principer för byggande. Under den nuvarande fullmäktigeperioden ligger fokus på att göra byggandet smidigare och det finns ännu mycket att göra. De nya principerna stöder det pågående utvecklingsarbetet inom byggnadstillsynen, konstaterar fullmäktigeordförande och styrgruppens ordförande Heikki Vestman (Saml).

Till följd av de nya principerna förbättras den sökandes möjligheter att besluta om byggnadens placering på fastigheten förutsatt att byggnaden placeras på en plats som lämpar sig för byggande. Fastighetsägare i byaområden och i områden med anslutningsmöjlighet till vatten- och avloppsnät har goda förutsättningar att utnyttja byggplatser inom ramen för planens dimensionering. Det är möjligt att ansöka om undantagsbeslut beträffande det tillåtna antalet byggplatser av särskilda skäl som berör fastigheten.

Man främjar möjligheterna för flera generationer att bo tillsammans, och definitionen av sidobostäder förtydligas. Under de senaste åren har man kategoriskt förbjudit byggande av sidobostäder i zonen mellan Söderkulla och Helsingfors. De nya principerna gör det möjligt att bygga sidobostäder även i denna zon förutsatt att villkoren för en sidobostad uppfylls.

- Principerna som utarbetats av styrgruppen är ett mycket viktigt verktyg för utskottet. De förtydligar beslutsfattandet och främjar beviljandet av tillstånd, säger byggnads- och miljöutskottets ordförande Kasper Nyberg (SFP).

De nya beredningsprinciperna iakttas också vid tillämpningen av bestämmelserna i den gällande byggnadsordningen. Besvär som anförts över den nya byggnadsordningen påverkar sålunda inte ibruktagandet av de godkända principerna.

Kommunstyrelsen tillsatte 22.8.2018 en styrgrupp för att göra byggandet smidigare. Styrgruppens uppgift är att bereda den nya byggnadsordningen och att granska övriga bestämmelser som hänför sig till byggande och planläggning. Styrgruppen består av Heikki Vestman (ordf.), Kaj Lindqvist och Kasper Nyberg, Clara Lindqvist, Tapio Virtanen, Sini-Pilvi Saarnio, Jari Hursti och Juhani Rantala.

Vad är ett undantagsbeslut?
Ett undantagsbeslut behövs om man vid byggandet vill avvika från planen, byggnadsordningen eller övriga bestämmelser som rör byggandet.

Vad avses med avgörande som gäller planeringsbehov?
Avgörande om planeringsbehov behövs om man vill bygga på ett område i behov av planering. Ett område i behov av planering är ofta ett relativt tättbebyggt område som inte har en detaljplan. Om man i ett sådant område till exempel vill bygga en ny bostadsbyggnad eller ändra användningssyftet för en befintlig byggnad, måste avgörande som gäller planeringsbehov ansökas.

Mer information:
Byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, 040 191 6032, ulla-maija.upola@sibbo.fi
Styrgruppens ordförande Heikki Vestman, 040 507 0757, heikki.vestman@sibbo.fi

Fastighetsspecifik rådgivning:
Lovberedare Vesa Ruponen, 040 191 4235, vesa.ruponen@sibbo.fi


Senast ändrat
13.04.2018