< Aktuellt
15.02.2018

Yrkesläroanstalterna i östra Nyland genomför en utredning av företagens kompetensbehov och en enkät bland studerande

Målet för projektet för sammanslagning av yrkesutbildningen i östra Nyland är att få starkare och högklassigare aktörer för att trygga tillgången till kompetent arbetskraft inom området.

Som en del av projektet för sammanslagning av yrkesutbildningen i Östra Nyland görs en undersökning bland företagen. I undersökningen utreds företagens kompetensbehov nu och inom den närmaste framtiden samt läroanstalternas rykte och image. Undersökningen är en integrerad del av utbildningsanordnarnas sammanslagningsprojekt, där Östra Nylands utbildningssamkommuns och Oy Porvoo International College Ab:s utbildningsverksamhet överförs till ett nygrundat aktiebolag. Den andra helheten är överföringen av utbildningen från Samkommunen för Yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon) till Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Prakticum).

Det centrala målet för den reviderade lagstiftningen om yrkesutbildning som trädde i kraft 2018 är att trygga tillgången till kompetent arbetskraft, förkorta utbildningstiden och samtidigt förbättra utbildningens kvalitet. Till lagstiftningsreformen hör en ny finansieringsmodell som belönar kvalitet, och från och med år 2022 kommer 15 procent av finansieringen att beviljas utgående från läroanstaltens effektivitet.

Effektiviteten bedöms utgående från de studerandes sysselsättning och benägenhet till vidare studier samt respons från företag och studerande. Genom undersökningen bland företagen får man värdefull information om vilka utbildningsbehov som finns i området och vilka behov företagen har när det gäller framtida samarbete med läroanstalterna. Med hjälp av resultaten kan man planera nya verksamhetsmodeller för läroanstalterna för att svara på de utmaningar som den nya lagstiftningen och finansieringsmodellen medför.

Genom en enkät riktad till studerande samlar man information om vad läroanstalterna i framtiden behöver utveckla när det gäller yrkesutbildningen. Enkäten kommer även att inriktas på innehållet i en studerandeenkät om den finansieringsmodell för yrkesutbildningen som tas i bruk 2022.

Resultaten från undersökningen bland företagen och enkäten bland studerande kommer att användas i planeringen av den praktiska tillämpningen av projektet för sammanslagning av yrkesläroanstalter. Företagsundersökningen görs i form av telefonintervjuer med totalt 400 företag i Östra Nyland under februari månad. Enkäten bland studerande görs som webbenkät och telefonintervjuer med studerandekårernas representanter under mars månad.

Mer information:
Förändringsledare Kurt Torsell 040 191 4410
Projektkoordinator Pasi Kankare 045 695 8805


Senast ändrat
15.02.2018