< Aktuellt
04.10.2017

Byggnadsordningen i Sibbo förnyas – invånarmöte 19.10 kl. 18

För Sibbo föreslås en ny byggnadsordning som bland annat gör det möjligt att bygga en sidobostad på en mindre tomt än tidigare. Ett invånarmöte om förslaget ordnas torsdagen den 19 oktober 2017 med start klockan 18.00 i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla).

En styrgrupp har berett förslaget till ny byggnadsordning. Enligt ordförande för fullmäktige och styrgruppen för byggnadsordningen Heikki Vestman (SAML) har det centrala målet för gruppen varit att lätta på bestämmelserna som rör byggande.

–Det här förslaget gör det möjligt att bygga en sidobostad på en mindre tomt än tidigare så att det blir lättare för flera generationer att bo tillsammans, och byggplatsens minimiareal utanför detaljplaneområden sjunker från 5000 kvadratmeter till 3000 kvadratmeter utanför avloppsnätet. Dessutom avlägsnar förslaget kravet på avgörande om planeringsbehov på områden där inte lagen eller planen kräver det. Många mindre åtgärder befrias helt från tillståndsplikten, säger Vestman.

Det blir lättare att bygga på strandområden – att installera solpaneler förtydligas

Enligt Vestman skulle byggnadsordningen som föreslås också förändra behandlingen av byggande i skärgården och vid kusten så att det blir mer likvärdigt jämfört med det övriga Sibbo.

Den byggplatsspecifika byggrätten vid stränderna höjs så att den motsvarar byggrätten utanför strandområden. I förslaget till byggnadsordningen underlättas också ändring av semesterbostad till bostad för åretruntboende på områden som i generalplanen anvisats för stadigvarande boende. Det blir möjligt att bygga båtskjul också på byggplatser för semesterbostäder, i tillägg till områden för permanentboende. Också minimiavståndet för en byggnad från strandlinjen skulle ändras från nuvarande 50 meter till 30 meter.

–Även utnyttjandet av förnybara energikällor underlättas bland annat genom att frigöra byggande av solpaneler och solfångare på sådana byggnader och platser som inte är skyddade, säger Vestman.

Förslaget förtydligar också byggande av värmebrunnar samt underlättar montering av glas på takförsedda terrasser och balkonger.

Inverkan av de föreslagna förändringarna begränsas ändå av att de här föreskrifterna i byggnadsordningen inte tillämpas om något annat bestämts i generalplanen eller detaljplanen. Till exempel i många byar krävs det således även andra åtgärder än byggnadsordningen för att underlätta byggande av sidobostäder.

Sibbos särprägel syns i förslaget

Enligt byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola ska byggnadsordningen framhäva den lokala förankringen samt Sibbos särprägel.

– Genom att styra byggandet vill man bidra till att bygga och upprätthålla en fungerande och trivsam miljö för boende, näringsidkande och fritid. Samtidigt vill man beakta de värdefulla landskapsområdena, det traditionella byggnadsbeståndet samt den befintliga naturen, eftersom byggande förändrar miljön för en lång tid framåt, berättar Upola.

Förslaget till ny byggnadsordning finns framlagt 6.10–6.11.2017. Under den tid förslaget är framlagt har invånarna möjlighet att ge anmärkningar om innehållet i byggnadsordningen. Byggnads- och miljöutskottet samt kommunstyrelsen bedömer konsekvenserna av anmärkningarna för det slutgiltiga innehållet. Kommunfullmäktige godkänner byggnadsordningen i sinom tid. Målet är att förslaget godkänns före utgången av 2017.

Du kan bekanta dig med förslaget till byggnadsordning på kommunens webbplats via den här länken.

Vad är en byggnadsordning?

Byggnadsordningen styr byggandet i Sibbo, i tillägg till planer med rättsverkningar, lagar och övriga föreskrifter och bestämmelser. Föreskrifterna i byggnadsordningen kompletterar främst de allmänna planerna och ger bedömningsgrunder för byggbeståndets storlek och byggsättet i glesbygdsområden som inte planlagts.

Föreskrifterna i byggnadsordningen kan gälla bland annat byggnaders storlek och placering, stängsel, montering av glas på terrasser, sidobostäder samt beaktande av landskapet och naturmiljön. Föreskrifterna i byggnadsordningen tillämpas inte om annat bestäms i generalplanen eller detaljplanen.


Senast ändrat
04.10.2017