< Aktuellt
02.10.2017

I Sibbo kan kortvarig familjevård nu fås i hemmet

Åldringar och närståendevårdare i Sibbo har nu möjlighet att få kortvarigt besök av en familjevårdare i hemmet.

Närståendevårdare har nu möjlighet att delta i hobbyer, uträtta ärenden eller delta i tillställningar även under kvällstid. Familjevårdaren är hemma med den vårdbehövande under den tid då närståendevårdaren är borta.

En fråga som har lyfts fram är hur närståendevårdarna ska orka i vardagen. Hobbyer och evenemang som är viktiga för närståendevårdarna infaller ofta under kvällar och veckoslut, medan kommunens stöd erbjuds under tjänstetid. (Källa: Omaishoidon tukemiseen tarvittaisiin perhekeskeistä otetta. Potilaana, artikel i tidningen Lääkärilehti 17092016). Familjevården kan erbjuda närståendevårdaren efterlängtat stöd i vardagen på kvällar och nätter. Familjevården kan fås dygnet runt.

Det kortvariga besöket av familjevårdaren i hemmet passar speciellt bra för en åldring med nedsatt funktionsförmåga men som ändå inte behöver hemvårdens tjänster. Familjevården kan vara till hjälp om man t.ex. efter en sjukhusvistelse behöver mera stöd i vardagen. Familjevård under dagtid stöder ensamma åldringars hemmaboende. Beträffande stödåtgärder som riktas till hemmaboende utvärderar man alltid klientens individuella behov av stöd och vård.

För kortvarig familjevård debiterar kommunen samma klientavgift som för närståendevårdarens lagstadgade lediga tid, dvs 11,50 €/dygn (3 dygn/månad) och i annat fall avgiften för den av kommunen definierade korttidsvården.

  • 12,10 €/gång, max 3h/gång (timbaserad familjevård)
  • 22,80 €/gång, max 10h dagsvård eller max 12h nattvård (kortvarig familjevård under en del av dygnet)
  • 37 €/dygn (kortvarig familjevård dygnet runt)

Tilläggsuppgifter:

Tarja Valtonen
handledare för familjevården
tfn 09 2353 6510
tarja.valtonen@sipoo.fi

Elisa Pitkänen
koordinator för närståendevården
tfn 09 2353 6609

Gemensam tjänstestyrning
tfn 09 2353 6690

Vad är familjevård?
Med familjevård avses ordnande av vård och omsorg för åldringar en del av dygnet eller dygnet runt i hemvårdarens privathem eller hemma hos den vårdbehövande. Familjevården kan vara kontinuerlig eller kortvarig. Familjevården genomförs i samarbete med kommunens övriga social- och hälsovårdstjänster. Läs mera: www.sibbo.fi/familjevard


Senast ändrat
02.10.2017