< Aktuellt
11.03.2019

Besittningstagande av gatuområden som upptas i detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby har inletts

Kommunen tar så småningom över områden som enligt detaljplanerna för Nickby och Kyrkoby är gatuområde. Dessa områden övergår till kommunens ägo. Sibbo kommun har ansökt om förrättningar hos Lantmäteriverket angående besittningstagande av gatuområden som upptas i de gällande detaljplanerna. I samband med förrättningarna övergår äganderätten av nämnda gatuområden från de nuvarande markägarna till kommunen.

Lantmäteriverket skickar en separat kallelse till förrättningssammanträdet till alla de fastighetsägare vars egendom påverkas av de kommande förrättningarna. Gatuområden som upptas i den detaljplan som först har utarbetats för området behandlas vid en styckningsförrättning. Inlösning av områden som i detaljplaneändringar anvisats som gatuområden behandlas vid en inlösningsförrättning. Inlösningsförrättningen går ut på att fastställa om markägarna har rätt till ersättning för gatuområdet.

Syftet med förrättningarna är att förtydliga fastighetsregistret på området och förbättra likabehandlingen av markägarna enligt markanvändnings- och bygglagen. Förrättningarna betyder inte att byggandet av obebyggda gator som upptas i planen eller förbättrandet av befintliga gator på området inleds omgående. Kommunen meddelar skilt om eventuella byggarbeten som påbörjas i framtiden.

De första områdena i Kyrkoby avstyckades i slutet av januari 2019 och förrättningarna fortsätter under de kommande åren. Förrättningarna kommer enligt uppskattningar att påverka sammanlagt hundratals markägare.

Mer information på Lantmäteriverkets webbsida:
Styckningsförrättning
Inlösningsförrättning

Mer information:
Lantmäteriingenjör Teemu Laine, Sibbo kommun, teemu.laine@sibbo.fi, tfn 040 144 0363


Senast ändrat
11.03.2019