< Aktuellt
06.11.2018

Saneringar i Jokipuiston koulu i Sibbo

Saneringar har gjorts och görs i Jokipuiston koulu för att förbättra kvaliteten på inomhusluften och hålla byggnaden i skick. Undervisningen i skolan fortsätter som normalt i första och andra våningen, men källarlokalerna och klassrummet för träslöjd som finns i källaren har tagits ur bruk tills saneringsarbete är färdigt.

Skolans användare rapporterade hösten 2017 att inomhusluften hade försämrats avsevärt. Sommaren 2017 genomfördes en rörentreprenad i skolan varvid det uppstod en vattenskada i samband med diamantborrningen (torkades och sanerades). Kommunen beslutade att låta göra en undersökning av strukturerna och inomhusluften, som visade att fukt hade trängt djupare in i konstruktionerna i läromedelslagret och i närheten av det. Fuktskadan torkades och sanerades och samtidigt kartlades ventilationens funktion. Våren 2018 gjordes en undersökning av inomhusluften för att säkerställa att saneringsarbetet hade lyckats och på basis av dessa uppgifter gjordes också en konstruktionsundersökning i maj 2018.

I undersökningarna har det inte kommit fram någon sådan omständighet på basis av vilken byggnaden inte skulle kunna användas som undervisningslokal. I undersökningen upptäcktes dock fuktskador i källarlokalerna som har använts som lager samt i klassrummet för träslöjd som finns i källaren. Det ordnas ingen annan undervisning i källarlokalerna. Lokalerna har nu tagits ur bruk, och de har isolerats från de övriga undervisningslokalerna med tejpningar. Sibbo institut fortsätter dock att ordna sin verksamhet i klassrummet för träslöjd och ingången till källaren sker från utsidan. Våren 2018 upptäcktes också en liten fuktskada som hade uppstått på grund av ett konstruktionsfel i hörnet av gymnastiksalen som finns i byggnadens nya del, men den torkades och sanerades genast under sommaren.

Fuktskadorna i källarlokalerna i den gamla delen berodde på att regnvatten hade blött ner byggnadens vägg, sockel och nedre del. Byggnadens rännor och stuprör var söndriga på många ställen, och de förnyades under sommaren 2018. Fuktskadan i klassrummet för träslöjd saneras för tillfället. Arbetet med att torka de övriga fuktskadorna i källarvåningen inleds i januari och saneringsarbetet utomhus görs på sommaren 2019 när skolan är stängd. Om saneringsarbetet kan utföras på ett säkert sätt medan skolverksamheten pågår, kan detta medföra ändringar i tidtabellen. Under de närmaste åren ska även skolans fönster och plåttak förnyas och en undersökning ska göras av fasadernas skick.

I proverna som togs av skolans inomhusluft i slutet av år 2017 upptäcktes också att mängden av mineralullfiber överskred det tillåtna gränsvärdet. Mikrobfynden i undervisningslokalerna var dock normala. Mineralullfiber kan irritera bland annat luftvägarna, huden och ögonen. I den mer omfattande undersökningen av ventilationens skick konstaterades att källan till de industriella mineralullfibrerna var ullen i tilluftskanalerna och deras ändutrustning, de otätade inloppen samt de gamla tilltäppta ersättningsluftventilerna på väggarna under fönstren där man använt ull som tätningsmaterial. Dessa ersättningsluftventiler öppnades helt sommaren 2018, rengjordes grundligt och tillslöts. Mineralullen i tilluftskanalerna och deras ändutrustning ytbehandlades genom att binda fibrerna. Alla öppna inlopp tätades omsorgsfullt. I november 2018 tas nya prover av inomhusluften för att säkerställa att saneringsarbetet har lyckats. Därtill rengörs, regleras och balanseras ventilationskanalerna.

Man kommer också att genomföra Institutet för hälsa och välfärds enkät om inomhusluften bland eleverna i Jokipuiston koulu. Enkätens tidtabell är fortfarande öppen. Kommunen har också konsulterat miljöhälsovården angående skolans sanering.

 


Senast ändrat
06.11.2018