< Aktuellt
04.10.2018

Bildningsutskottet: Småbarnspedagogiken i sydvästra Sibbo ordnas i kommunens regi

Småbarnspedagogiken i Västerskog i sydvästra Sibbo ordnas i fortsättningen i kommunens egen regi. Detta gäller såväl småbarnspedagogik på svenska och finska som språkbadsgrupperna.

Bildningsutskottet fattade enhälligt beslut i ärendet vid sitt möte 3.10.2018 där utskottet behandlade de alternativa sätten att ordna småbarnspedagogik i Västerskog. Det andra alternativet skulle ha varit att ordna småbarnspedagogik med hjälp av servicesedel.

Bildningsutskottet bad dessutom tekniska utskottet utreda andra lösningar för daghemslokalerna än den tidigare utredningen om en omfattande återinvestering av byggnadsbeståndet. Bildningsutskottet ansåg att man i syfte att garantera trygga och friska lokaler först ska granska de nuvarande byggnadernas skick och dessutom utreda möjligheten att hyra lokaler i närområdet.

Tekniska utskottet som höll sitt möte 3.10.2018 vid samma tidpunkt på onsdagen beslutade enhälligt att även andra alternativ än en återinvestering ska beaktas för daghemslokalerna i sydvästra Sibbo. Tekniska utskottet beslutade att man inväntar resultaten av den utredning som pågår om daghembyggnadernas skick i Västerskog innan beslutet fattas.

För närvarande finns det två daghem i sydvästra Sibbo, Västerskogin päiväkoti och Metsärinteen kielikylpypäiväkoti, som tillsammans har 4 daghemsgrupper. Det finns ingen svenskspråkig daghemsgrupp i området. I framtiden kommer det uppskattningsvis att finnas behov för 6 daghemsgrupper i sydvästra Sibbo.


Senast ändrat
04.10.2018