< Aktuellt
10.08.2018

Anvisningar för tomtägare: Växtlighet på tomten med tanke på trafiksäkerheten

På många tomter växer det träd, häckar och annan växtlighet. Ofta händer det också att ägarna låter grenarna växa långt över tomtgränsen. För stora växter hindrar sikten och utgör så en trafikfara på området. Det här meddelandet innehåller illustrerade anvisningar om hur tomtägare kan bidra till trafiksäkerheten på bostadsgator.
Exempel på hur man ska röja växtligheten

Utfart från tomten till gatan
Växterna ska vara under 70 cm höga inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gång- eller cykelbanan, både mot tomten och längs gatan.

Hörntomt
Ägaren bör se till att växterna inte är högre än 70 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet från körbanans kant mätt. Inom frisikttriangeln får det dock förekomma enstaka stolpar eller trädstammar.

Skyltar, vägmärken och belysning
Fastighetsägaren är skyldig att se till att buskar, träd och växter på tomten inte skymmer skyltar och vägmärken eller hindrar ljuset från gatubelysningen.

Tomt intill gatan
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om buskar eller träd sträcker sig ut över gata eller gångbana bör fastighetsägaren se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 4,0 m
  • över cykelväg, minst 4,0 m
  • över körbana, minst 4,8 m

Ifall det förekommer att tomtägaren trots begäran inte har beskurit växtligheten har kommunen rätt att utföra arbetet på fastighetsägarens bekostnad.

Tilläggsuppgifter ger:
Grönarbetsledare Petri Saarinen, tfn +358406712815, petrikalevi.saarinen@sibbo.fi
Tf. områdesmästare Jim Hindsberg, tfn +358401914533, jim.hindsberg@sibbo.fi


Senast ändrat
10.08.2018