< Aktuellt
28.06.2018

Sibbo deltog i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen

Sibbo kommun har deltagit i kampanjen "Min naturgåva till hundraåringen".

Som en hyllning till Finlands 100 år av självständighet öppnades kampanjen Min naturgåva till hundraåringen där markägare uppmuntrades att inrätta privata naturskyddsområden. Skyddet skedde på frivillig basis och utan ersättning. Kampanjen gällde alla privata markägare, även företag, stiftelser och kommuner.

Staten ville också uppmana kommuner, församlingar och andra allmännyttiga aktörer att skydda sina markområden med tanke på jubileumsåret. Kampanjen genomfördes en enda gång, och det skedde under år 2017. Målet med kampanjen var att varje landskap ska få minst 100 hektar nya permanenta skyddsområden som fortfarande ägs av markägaren.

Staten har förbundit sig att fördubbla arealen för de områden som privata deltagare låter skydda (upp till 1 800 ha). De donationer som offentliga samfund gör ökar dock inte statens skyddsinsats i kampanjen.

Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun framlade ett förslag till fullmäktige om att inrätta ett skyddsområde och som målobjekt valdes genom fullmäktiges beslut 13.11.2017 (KFGE § 109) METSO-objekten Molnträsk väst och Molnträsk sydväst som gränsar till Molnträsk naturskyddsområde (se bilaga). Naturskyddsområdet Västra Molnträskskogen grundades i juni 2018.


Skyddsområdet gränsar till Molnträsk badstrand.

Mer information:

Sibbo kommun, Utvecklings och planläggningscentralen, generalplanechef Kaisa Jama, kaisa.jama@sibbo.fi, tfn 040 191 4521 eller NMT-centralen i Nyland, Natur- och vattenvård, Jani Seppälä, jani.seppala@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 461 och http://www.luontolahjani.fi/sv/framsida/ .


Senast ändrat
11.07.2018