< Aktuellt
05.02.2018

Sibbo kommun övergick till el från förnybara energikällor

Sibbo kommun övergick till el från förnybara energikällor
Det hållbara elvalet gäller hela kommunens elförbrukning. Till exempel den el som används för belysningen i skolorna och daghemmen kommer nu från förnybara energikällor. Det nya elavtalet med Loiste Sähkömyynti Oy trädde i kraft i början av år 2018.

Vid konkurrensutsättningen av upphandlingen av elenergi jämfördes kostnaderna för elenergi producerad från förnybara energikällor och elenergi producerad på valfritt sätt innan upphandlingsbeslutet fattades. Det förekom ingen stor skillnad mellan priserna för elenergi producerad från förnybara energikällor och elenergi producerad på valfritt sätt under avtalsperioden. Det nya avtalet gäller till utgången av 2020, och inbegriper även kommunens dotterbolag.

Med elenergi från förnybara energikällor avses i huvudsak el producerad med vattenkraft, vindkraft eller bioenergi. Anskaffningen av elenergi är ett av de främsta sätten med hjälp av vilket kommunen kan minska sina utsläpp av växthusgaser. Övergången till el från förnybara energikällor är ett betydande steg mot ett hållbarare Sibbo, och det motsvarar också målen för den nationella energi- och klimatstrategin. Loiste Sähkömyynti Oy:s förnybara energi produceras i Finland och de nordiska länderna.

Att ta i bruk energieffektiva lösningar och spara energi utgör vid sidan av elvalet andra sätt att i vardagen dämpa klimatförändringen. Belysningen i och uppvärmningen av kommunens fastigheter, gatubelysningen samt vattentjänstverksamheten står för den största energiförbrukningen i Sibbo kommun. Lågförbrukande LED-lampor används nästan uteslutande för gatubelysningen i Sibbo kommun. I framtiden då nya byggnader byggs och gamla saneras strävar man efter att i mån av möjlighet producera energi lokalt på plats, till exempel med hjälp av solpaneler.

Mer information:
Suvi Tuiskunen
planerare
tfn 040 191 6034
suvi.tuiskunen@sibbo.fi


Senast ändrat
05.02.2018