< Aktuellt
08.08.2017

Luktproblemet i Nickby Hjärta och reparationer under garantitiden

Förra terminen kom det några anmälningar av elever i Nickby Hjärta om symptom som misstänks bero på inomhusluften. Under sommaren utfördes i skolbyggnaden undersökningar och mätningar i anknytning till luktproblemen, materialutsläppen, ventilationens funktion och fuktigheten.

Ett luktproblem har uppdagats i aulan i Kungsvägen skola, som enligt undersökningarna ser ut att bero på en alltför hög halt av lösningsmedel i målfärgen som de nedsänkta takens plattor har målats med. De felaktiga takplattorna har bytts ut under sommaren, och lukten i området har försvunnit. Resten av de ytbehandlade takplattorna kommer att undersökas på hösten. Kostnaderna i anknytning till de nedfällda taken ingår i garantiarbetet.

I samband med undersökningen gjordes dessutom utsläppsmätningar av inomhusluften och materialen (bl.a. VOC och formaldehyd) och mikrobprover togs av golvmattorna. Resultaten av dessa undersökningar var normala, och gränsvärdena underskreds med undantag av mängden bentsylalkohol i ett maskinrum och ett ämnesklassrum. Man fortsätter att utreda utsläppskällan i dessa båda rum. Utgående från mikrobproverna finns det inte mögel i byggnaden. Undersökningarna gjordes av Inspecta Oy.

I samband med byggandet av Nickby Hjärta har särskild uppmärksamhet fästs vid fuktigheten. Därför har man vid garantigranskningarna särskilt undersökt golvets fuktighetsgrad med hjälp av borrprovsmätningar. Gränsvärdena för fuktigheten överskreds. För närvarande orsakar fuktigheten ingen skada eftersom det inte förekommer någon mikrobakterieflora. Eftersom fuktigheten dock utgör en risk i framtiden kommer fuktproblemet att åtgärdas genom en reparation inom ramen för byggnadens garantitid.

Skolorna har berättat att det är för varmt i vissa klassrum och att det känns som om syret skulle ta slut. Därför har man på nytt funktionstestat ventilationen och det har bekräftats att det förekommer brister i ventilationen. Testerna visade dessutom att funktionstesterna under byggandet och justeringen av ventilationen har gjorts på fel sätt. Ventilationen har redan i huvudsak reparerats och den fungerar för närvarande som planerat, men före justeringen av ventilationen kan det förekomma skillnader i luftmängderna i de olika rummen. Justeringen av ventilationen utförs under höstterminen utanför skoltid. Justeringsarbetet är en del av reparationen under garantitiden.


Senast ändrat
08.08.2017