29.04.2013

Sibbo, metropolförstudien och kommunstrukturutredningar

Vi har levt fartfyllda senaste månader i kommunreformens tecken. Det känns som om situationen skulle ändra veckovis, nån gång t.o.m. dagligen. De flera frågor i reformen är tyvärr ännu oklara, men ändå förväntas Sibbo som en del av de 14 s.k. metropolkommunerna ge sitt svar åt Finansministeriet gällande metropolförstudien senast 22.5.

Där bör vi ta ställning till om vi tycker förstudieförslagen är goda (= kommunstrukturutredning med Helsingfors) eller om vi vill göra någon annan utredning. Medan de övriga kommunerna i Finland har tid till slutet av november att välja sina utredningskumpaner, måste vi ta ställning till denna fråga redan nu. Samtidigt vet vi inte ens om kommunstrukturlagen, som bestämmer kriterierna för utredningsskyldigheten, kommer att träda i kraft i den form den nu är föreslagen. Vidare konstateras i lagen att metropolområdet behandlas skilt, men det finns inte ens ännu i beredning en metropollag, som skulle definiera kriterierna för kommunstrukturutredning på detta område.

I praktiken förväntar vi oss dock att ett utredningstvång kommer och att den berör oss, och då är det bäst att ta tjuren i hornen och börja utreda. Samtidigt bör betonas, att det inte finns ett samgångstvång – endast utredningstvång.

Sibbo har sina rötter i Östnyland, men samarbetet västerut har ökat de senaste åren. Sibbo har blivit en del av Helsingforsregionens ekonomiska område. Sibbo har fört olika informella sonderande diskussioner de senaste månaderna för att kunna bestämma sin önskade linje gällande dessa kommunstrukturutredningar. Diskussionerna i Mellannyland har utvecklats i den riktning att en större utredning mellan åtta kommuner är mer realistisk och allmänt önskad än flera mindre. Den stora utredningen möjliggör dock olika mindre utredningar mellan kommunerna i ett senare skede, ifall man inte hittar sig bland de åtta deltagande kommunerna. Enligt vår åsikt skulle samma logik kunna tillämpas även i Östnyland, där flera former av långvarigt samarbete mellan kommunerna redan existerar – inte minst sjukvårdssamarbetet runt Borgå sjukhus.

Ifall båda utredningarna blir av, skulle de enligt min åsikt helst genomföras parallellt för att båda kunde bli färdiga nästa vår. Enligt min erfarenhet når man bästa resultatet, då personalen själv engagerar sig aktivt i utredningsarbetet. Den behövliga kunskapen, insikten och förtroendet bland kommunernas tjänstemän och politiker uppstår genom aktivt deltagande och dialog - inte genom att delegera arbetet till utomstående utredningspersoner.

Seriösa och väl genomförda utredningar av denna typ är dock mycket tidskrävande och en stor nackdel är att nästan allt övrigt utvecklingsarbete i kommunerna kommer att stagnera. Därför bör man hoppas att utredningarna hämtar fram fördelar för invånarna i form av framtida bättre tjänster, som produceras mer kostnadseffektivt än idag. Enligt min åsikt behövs dock inte kommunsammanslagningar för att realisera en stor del av dessa möjliga fördelar.

Och sedan ännu några ord om varför vi inte önskar en utredning med Helsingfors. Vi anser att deras koncept och vision för serviceproduktionen, som baserar sig på skalekonomiska fördelar, inte alls passar in i det sätt serviceproduktionen utvecklas i Sibbo. Förutom detta är vår förhandlingsposition i en möjlig samgångsutredning mycket dålig, demokratiaspekterna klart svagast av de alternativ som står till buds och sedan hinner och orkar vi inte med en tredje parallell kommunstrukturutredning.

 

Avsändare
29.04.2013
Senast ändrat
29.08.2013